Yhteystiedot

Heinon Pesu Oy

Nuutisarankatu 19, 33900 Tampere

Raskaskalusto 010-6556245

heinon.pesu@gmail.com

Jari Heino 040-5519153